Vedtægter for Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening

 

§ 1 – NAVN OG HJEMSTED

 

Foreningens navn er ”Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening”. Foreningen er stiftet i 2005 og dens hjemsted er Gråsten og omegn.

§ 2 – FORMÅL

Foreningens formål er at medvirke til udbredelse af og kendskab til alle former for lokal, national, og grænseoverskridende kunst og kultur gennem forskellige arrangementer: udstillinger, foredrag, musik, kunstekskursioner osv..

§ 3 – MEDLEMSKAB

1. Som medlemmer optages alle interesserede mod betaling af et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling
2. En del af kontingentet anvendes til årligt indkøb af kunst, der udloddes blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling. I alt kan maximalt 60 % af årets medlemskontingent anvendes til kunstkøb.

§ 4 – GENERALFORSAMLING

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2. Ordinær generalforsamling holdes i marts måned. Indkaldelsesvarslet er 14 dage ved annoncen i folkeblade og e-mail til den af de stemmeberettigede medlemmer selv oplyste adresse.

3. Dagsorden er følgende:

3.1. Valg af dirigent

3.2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år

3.3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

3.4. Behandling af indkomne forslag

3.5. Fastlæggelse af:

1. Kontingent. Kontingentindbetaling skal ske hvert år inden udgangen af januar måned.

2. salgsprovision til foreningen ved foreningens udstillinger
3. fastsættelse af %-sats til indkøb af kunst

3.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

3.7. Valg af revisor og revisorsuppleant

3.8. Lodtrækning blandt medlemmerne om kunstindkøb

3.9. Eventuelt

4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. februar.

6. Alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

7. Stemmeberettigede er medlemmer, der har indbetalt kontingent senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Hvert tilstedeværende medlem har een stemme ved generalforsamlingen. Et tilstedeværende medlem kan desuden stemme ifølge skriftlig fuldmagt for fraværende medlemmer. Fuldmagten er kun gældende til den generalforsamling, til hvilken den er udstedt, med mindre andet klart fremgår af fuldmagtens tekst.

8. Ønsker et medlem skriftlig afstemning, kan vedkommende forlange det.

9. Dirigenten behøver ikke at være medlem af foreningen. Han/hun leder generalforsamlingen og træffer afgørelse om sagernes og afstemningernes behandlingsmåde.

10. Til vedtagelse af ændringer af foreningens vedtægter eller til ophævelse af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede eller er repræsenteret ifølge fuldmagt. Er dette ikke opfyldt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere.

11. Ekstraordinær generalforsamling holdes efter bestyrelsesbeslutning, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med den ønskede dagsorden, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Indkaldelse skal ske skriftlig med 14 dages varsel (folkeblad og e-mail).

§ 5 – BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen blandt

kunstforeningens medlemmer.

Desuden vælges 2 suppleanter. Alle valg gælder for 2 år.

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv straks efter generalforsamlingen.

3. Bestyrelsen holder møder så ofte formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer finder anledning til det.

Der føres en protokol over generalforsamlingers og bestyrelsesmøders forløb.

Protokoludskrift sendes snarest til bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. På bestyrelsesmøder kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

4. I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.

Bestyrelsen kan meddeles prokura.

Dispositioner af stor betydning kræver underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.

5. Intet medlem hæfter personligt eller på anden måde for foreningens forpligtelser

§ 6 – I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens aktiver efter generalforsamlingens afgørelse til støtte for ”Bildende Kunst” i Sønderjylland.

Således vedtaget på generalforsamling på Rinkenæshus, Rinkenæs, Gråsten, den 16. marts 2022.

Dirigent                                   Bestyrelsen

Peter Iver                                Inge Olsen